پروفایل ریحانه کریمی

ریحانه کریمی دانشجوی کامپیوتر رشته نرم افزار
0 سال تجربه 1 پروژه کارکرده تهران

من دانشجوی رشته نرم افزار دانشگاه شریعتی تهران هستم

۲۰ سالمه و جویای کارم

و برای کمک به شما در خدمتم

سابقه کار (1)