پروفایل زهرا معطی

زهرا معطی تایپیست.مترجم
5 سال تجربه 1 پروژه کارکرده تهران

سابقه کار (1)